PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Lovište Prnjavor

PRNJAVOR, Vlade Vinčića 78

Lovište Prnjavor

Adresa Vlade Vinčića 78
Mjesto 78430 Prnjavor
Telefon 051 660 150
Fax
E-mail info@luborik-prnjavor.com
Web www.luborik-prnjavor.com

 

Možete nas pronaći i u sportovima:

 

Opis centra

Lovište “Prnjavor” Nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske, a prostire se na površini šuma, zemljišta i voda teritorije opštine Prnjavor.

U geografskom pogledu (u odnosu na geografske koordinate) ima slijedeći položaj:

od 17 o

20 ,

do

17 o

50 ,

istočne geografske dužine i

od 44 o

30 ,

do

45 o

10 ,

sjeverne geografske širine

Područje lovišta “Prnjavor” je pretežno brežuljkasto, sa kompleksima ravnica pored rijeka i potoka i sa nešto višim nadmorskim visinama oko sjeverne i južne granice lovišta.

Prema konfiguraciji terena cijelo lovište možemo podjeliti na tri karakteristična reona: ravničarski, brežuljkasto – valoviti i brdski.

Reon ravnice se prostire najvećim dijelom u sjevero – istočnom i istočnom dijelu lovišta pored rijeka Ukrine i Vijake. Manje površine ravnica se nalaze i pored rijeka: Turjanice, Lišnje, Crkvene, Ilove, Crvene rijeke, Jadovice, Ponjave, Dabrake, Soboničke rijeke i dr.

Brežuljkasto – valoviti reon zauzima pretežno središnji dio lovišta i zauzima 75 % od njegove ukupne površine.

Obronci planine Motajice na sjeveru i obronci planine Čavka i LJubića na jugu predstavljaju brdski reon lovišta. Konfiguracija brdskih terena izražena je oštrijim reljefom sa djelimično ogoljenim - erodiranim stranama.

Zaključak je da lovište spada u brdski tip lovišta sa najvećim učešćem brežuljkasto – valovitog terena čija je nadmorska visina između 200 i 300 metara.

Hidrografija lovišta:

Rijeka Ukrina protiče istočnom granicom lovišta, sa dužinom toka kroz lovište 30 km., i predstavlja najveći vodotok u lovištu. Rijeka Vijaka se tako|e nalazi u istočnom dijelu lovišta i predstavlja drugu rijeku po veličini u lovištu, dužine toka kroz lovište 38 km. Osim prethodno navedenih i rijeka Lišnja, sa dužinom toka kroz lovište od 18 km., ne presušuje u toku ljeta.

Pored navedenih u lovištu se nalazi još mnogo manjih rijeka koje pretežno presušuju u toku ljeta (Turjanica, Lišnja, Crkvena, Ilova, Crvena rijeka, Jadovica, Ponjava, Dabrak, Ždrebuša, Sobonička rijeka i druge) i potoka, koji presušuju u toku ljeta.

U lovištu se nalazi i akumulaciono jezero “Drenova” površine oko 120 ha.

Opšti je zaključak da lovište “Prnjavor” ima dovoljnu količinu kvalitetne vode za gajenje divljači osim u toku sušnog perioda krajem ljeta.