PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Lovište općine Visoko

VISOKO, Kralja Tvrtka 53.

Lovište općine Visoko

Adresa Kralja Tvrtka 53.
Mjesto 71300 Visoko
Telefon
Fax
E-mail info@srndac-visoko.co.ba
Web

 

Možete nas pronaći i u sportovima:

 

Opis centra

Geografski položaj

 

Centralna Bosna je geografska cjelina koju čini kompletan sliv gornjeg toka rijeke Bosne oivičen od sjevera prema zapadu ograncima planina Zviejzda, Ozren, Romanija, Jahorina, Bjelašnica, Bitovinja, Vranica, Sčit, Komar i Vlašić. Lovište općine Visoko ima u ovoj cjelini centralni položaj. Centar lovišta leži na ušću rijeke Fojnice u Bosnu sa 44° geografske širine i 18°12' geografske dužine. Po svom položaju, sastavu i obliku zemljišta, kao i po klimi predio lovišta "Visoko" je podesan za zemljoradnju, stočarstvo, bogat je florom i faunom te je zato i dobor naseljen. Lovni tereni prema konfiguraciji zemljišta i nadmorskoj visini predstavljaju brdovito i planinsko lovište na nadmorskoj visini od 396-973 m n/m. Unutar granica lovišta najmarkantnija su sljedeća uzvišenja: na desnoj strani rijeke Bosne Kapa 738m, na lijevoj strani rijeke Fojnice Stogić 974 m i Krstac 645 m, na lijevoj strani rijeke Fojnice Stijena gora 859 m, Cvetnica 839 m, Grad 767 m. Najniža tačka nalazi se kod Donjeg Moštra i iznosi 396 m. Lovište je vrlo bogato vodotocima, duž lovišta protiče rijeka Bosna a kroz sredinu rijeka Fojnica. U rijeku Bosnu se sa lijeve strane ulijevaju Čekrčiški potok, rijeka Fojnica, Srhinjski, Biskupički, Seočanski i Mrakov potok. Sa desne strane se ulijevaju Vratnički potok, Goruša rijeka, Grđevački, Upovački, Dobrinjski i Dolavski potok. oko rijeke Bosne prostiru se ravničarski predjeli i to sa desne strane Ozrakovičko, Muličko i Poriječansko polje, a sa lijeve Luke, Topuzovo, Muhašinovačko i Mokrinoško polje. U rijeku Fojnicu sa lijeve strane se uljevaju Tušnjički, Lucin i Goranski potok, a sa desne strane se ulijevaju Zagornički potok, Godušica rijeka, Kralupski i Zbiljanski potok. Oko rijeke Fojnice nema većih polja izuzev Varoškog polja koje se nalazi na samom ulazu u grad Visoko.

Lovištem "Visoko" gazduje LD "Srndać" Visoko, aktom nadležnog organa br. 02/15-441/1-69 od 7. jula 1969. godine. Ukupna površina lovišta iznosi 23.361 hektar, od čega na lovnu površinu otpada 21.340 ha dok je nelovne površine 2.257 ha.

Lovište "Visoko" ima približno trouglasti oblik sa kracima u pravcu sjeverozapada, sjeveroistoka i jugoistoka. Rijekama Bosnom i Fojnicom podjeljeno je u tri revira, koja čine jednu lovnu cjelinu. Šumskim dobrom gazduje JP "Šume Ze-Do Kantona".

 

Divljač

Vrsta divljači     Površina lovišta u hektarima     Bonitet lovišta         Kapacitet lovišta
Zečija                 21.340                                            V bonitet. razred     1.920 kom
Fazanska           10.000                                            IV bonitet. razred    2.000 kom
Srneća                10.000                                           IV bonitet. razred     584 kom

Trenutna situacija je gotovo alarmantna za pojedine vrste divljači, što se posebno odnosi na zečiju i srneću divljač. Manjak ove divljači se dovodi u vezu sa ratnim dejstvima u proteklom ratu, velikom broju nelegalnog naoružanja koje se zloupotrebljava, radovima na sječi šume, remećenjem mira od strane neodgovornih izletnika i planinara, velikom broju štetoćina, posebno pasa lutalica te krivolovom. Iz ovih razloga lovna sezona na zeca je vrlo strogo ograničena i kratka a pojedini lovci svjesno izbjegavaju lov na zeca, dok je lov na srneću divljač potpuno obustavljen do daljnjeg. U posljednje vrijeme velike štete nanose jastrebovi koji su zaštićeni međunarodnim konvencijama LD "Srndać" Visoko ulaže velike napore da obezbjedi mir u lovištima ovih vrsta divljači, te je s tim u vezi u toku formiranje profesionalne lovočuvarske službe, a vrlo dobru saradnju smo zadnjih godina ostvarivali sa PU Visoko u patroliranju lovištima. Lovci LD "Srndać" Visoko organizovanim akcijama redovno smanjuju brojno stanje štetočina (pasa i mačaka lutalica) u čemu, nažalost, ne nailazimo uvijek na razumijevanje i pomoć građanstva. Osim ovog, Društvo direktno pomaže divljač, stalnim akcijama na zimskom prihranjivanju, gradnji hranilišta, pojilišta i solila u lovištu kao i puštanjem u prirodu zečije i fazanske divljači iz uzgojnih farmi.

Od sporednih vrsta divljači najzastupljenije su divlje svinje, na vodotocima Fojnice i Bosne divlje patke, a pored toga u lovištu se nalaze i jarebice poljke i divlji golubovi. Povremeno se pojavljuju divlje guske, prepelice, šljuke i grlice. Sporedne vrste divljači, izuzev divljih svinja i divljih patki se pojavljuju u neznatnom broju.

Radi zadovoljenja potreba lovaca, uspješnijeg i bezbjednijeg lova, lovište LD "Srndać" Visoko je podjeljeno u 39 lovišta za lov na nisku divljač (zec, lisica) 13 lovišta za lov na fazane, 20 lovišta za sreću divljač i 17 lovišta za lov na divlje svinje. Lovišta za kune, grlice i divlje patke nisu posebno određena, s tim da postoji obaveza najave na oglasnoj tabli Društva.

Kroz područje općine Visoko prolazi autoput Zenica-Sarajevo kao i regionalni putevi Semizovac-Visoko-Kakanj i Visoko-Kiseljak te veliki broj lokalnih i nekategorisanih puteva, što se izuzetno negativno odražava na mir u lovištu a procjene su da zbog velike frekvencije saobraćaja strada oko 10% svih vrsta divljači.

Kontinuiran rad Društva u pogledu uzgoja i zaštite osnovnih ali i sporednih vrsta divljači je predstavljen u lovno-privrednoj osnovi LD "Srndać" Visoko urađenoj jula 1998. godine.

Foto galerija je trenutno prazna.